algemene voorwaarden koken met krullen en proef bier

Algemene Voorwaarden Koken met Krullen 15042021-D Laatst gewijzigd: 15-04-2021

Versie: 15042021-D Kvk 54567544  Artikel 1 – Algemeen 

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder Koken met Krullen: de eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56547544. Proef Bier is een handelsnaam van Koken met Krullen.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Koken met Krullen uitgebrachte offertes, alsmede op alle tussen Koken met Krullenen opdrachtgever(s) en/of leveranciers van goederen gesloten overeenkomsten ten behoeve van een door Koken met Krullen te organiseren, of de ondersteuning bij, het evenement of voortgang van zaken enof diensten. Alle voorgaande versie komen te vervallen bij het uitgeven van deze recente 15042021-D

1.3 Onder opdrachtgever wordt verstaan: degene die de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren van een evenement of een reservering heeft gepleegd, dan wel degene in wiens naam Koken met Krullen een evenement organiseert. Of degene die Koken met Krullen inhuurt voor te verrichten werkzaamheden. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt de opdrachtgever ook aanvrager genoemd. 

1.4 Onder leverancier wordt verstaan: degene die al dan niet in de uitoefening van zijn bedrijf, goederen en/of diensten aanbiedt voor een door Koken met Krullen te organiseren evenement. 

Artikel 2 – Werkingssfeer 

2.1 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Koken met Krullen of door het deelnemen aan een evenement van Koken met Krullen. 

2.2 Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de opdrachtgever of leverancier prevaleren eerstgenoemde, tenzij Koken met Krullen en de opdrachtgever / leverancier anders schriftelijk overeenkomen. 

2.3 Koken met Krullen is alleen gebonden aan wijzigingen en/of aanvullingen op de gesloten overeenkomst, als deze schriftelijk door haar zijn geaccepteerd. 

2.4 Indien (een) bepaling(en) van deze voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en zullen Koken met Krullen en de opdrachtgever in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen. 

Artikel 3 – Totstandkoming en inhoud overeenkomst 

3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling of schriftelijk een aanbod van Koken met Krullen aanvaardt en deze door Koken met Krullen wordt bevestigd door een zogenoemde “bevestiging van boeking”. 

3.2 Indien Koken met Krullen in opdracht van de aanvrager al met de uitvoering / aanpassingen van een offerte is begonnen zonder dat een overeenkomst tot uitvoering tot stand komt, is de aanvrager alle, hiermee gemoeide kosten ter verschuldigd. Hiermee worden o.a. de onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan staat omschreven in de offerte, kosten van locatiebezichtigingen en gesprekken op locatie bij de aanvrager e.d. Maar ook alle gemaakte arbeidsuren. 

3.3 De natuurlijke persoon die namens een rechtspersoon, opdrachtgever of leverancier een overeenkomst aangaat is naast deze hoofdelijk aansprakelijkheid aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de gesloten overeenkomst voortvloeien. 

Artikel 4 – Prijs en prijsafspraken

4.1 Koken met Krullen behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen, die plaatsvinden tussen de opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de opdrachtgever door te berekenen. Prijswijzigingen van meer dan 5% of meer dan € 200,- worden door Koken met Krullen zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mede gedeeld. Binnen de 5% kan Koken met Krullen deze doorberekenen zonder de opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen. 

4.2 Koken met Krullen hanteert een vast bedrag per deelnemer aan het arrangement, waarbij de te nuttigen drankjes niet zijn inbegrepen, tenzij anders overeengekomen. Deze worden afgerekend op basis van een zogenoemd drankenarrangement, dan wel op basis van nacalculatie, een en ander ter keuze van de opdrachtgever. 

4.3 In het geval van een drankenarrangement wordt vooraf een vast bedrag per deelnemer aan het evenement in rekening gebracht; voor dit bedrag kunnen alle deelnemers aan het evenement ongelimiteerd dranken nuttigen, zulks voor zover het wijn, bier(pilsener) of fris betreft. Indien de opdrachtgever gedestilleerde dranken wenst, zal dit uitdrukkelijk van tevoren moeten worden verzocht en deze zullen op basis van nacalculatie worden afgerekend. 

4.4 In het geval door de opdrachtgever geopteerd wordt voor het afrekenen van drankjes op basis van nacalculatie, zullen de door de deelnemers aan het evenement te nuttigen drankjes worden geturfd en per genuttigd drankje (achteraf) in rekening worden gebracht. Of in overleg kan er met bonnen of munten worden gewerkt.

Artikel 5 – Wijze van facturering en betaling 

5.1 Bij het sluiten van de overeenkomst worden de totale kosten van het evenement door Koken met Krullen begroot, ongeveer 55% (tussen de 50% en 60%, afgerond naar een rond bedrag) van het begrote bedrag incl. btw dient door de opdrachtgever uiterlijk zeven werkdagen voor aanvang van het evenement aan Koken met Krullen te worden voldaan. 

5.2 Nadat het evenement , dienst of verhuur heeft plaatsgevonden, zal Koken met Krullen aan opdrachtgever een debet/credit factuur zenden voor niet in de begroting opgenomen kosten alsmede het nog openstaande bedrag. Betaling van deze factuur dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. 

5.3 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

5.4 De opdrachtgever die krachtens artikel 5.2 in verzuim verkeert, is aan Koken met Krullen de wettelijke rente verschuldigd over het door Koken met Krullen in rekening gebrachte bedrag, te vermeerderen met een direct opeisbare boete van twee procent per maand over het verschuldigde bedrag met een minimum van € 85,- per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend. Daarnaast is de opdrachtgever alle redelijke kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke aan Koken met Krullen verschuldigd. 

5.5 De opdrachtgever die krachtens artikel 5.2 en artikel 5.4 in verzuim verkeert, is aan Koken met Krullen de wettelijke rente verschuldigd over het door Koken met Krullen in rekening gebrachte bedrag, te vermeerderen met een direct opeisbare boete van twee procent per maand over het verschuldigde bedrag met een minimum van € 85,- per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend. De herinnering heeft een betalingstermijn van 7 dage. Daarnaast is de opdrachtgever alle redelijke kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke aan Koken met Krullen verschuldigd. 

5.6 voor bestelde producten die geretourneerd wensen te worden is er een retourtermijn van vijf werkdagen. En het moet schriftelijk worden gemeld, alvorens het retour gezonden kan worden.

Artikel 6 – Opdrachtwijzigingen 

6.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, door of namens de opdrachtgever, die leiden tot kosten die niet in de opdrachtbevestiging zijn opgenomen, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht door middel van de in artikel 5.1 genoemde tweede factuur. Indien de meerkosten hoger zijn 15% van het totaal bedrag dan dient de opdrachtgever deze direct te ver effenen.

6.2 Bedoelde wijzigingen dienen minimaal zeven dagen voor aanvang van het evenement schriftelijk aan Koken met Krullen kenbaar te worden gemaakt en door Koken met Krullen te worden geaccepteerd. 

6.3 Wijzigingen die te laat kenbaar worden gemaakt, dan wel niet door Koken met Krullen worden geaccepteerd, kunnen niet meer worden doorgevoerd ten aanzien van het desbetreffende evenement of dienst. 

Artikel 7 – Overmacht 

7.1 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die niet aan Koken met Krullen kan worden toegerekend, doordat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het algemeen maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Hieronder wordt ook begrepen het geval dat Koken met Krullen door een toerekenbare tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is haar diensten te verrichten. 

7.2 Onder overmacht wordt verder onder meer, maar niet alleen verstaan: a. iedere bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking, ongeacht haar oorzaak; b. te late levering van één of meer leveranciers van Koken met Krullen.

7.3 Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van Koken met Krullen opgeschort. Indien de periode van opschorting langer dan dertig dagen duurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding. 

7.4 Indien Koken met Krullen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen of heeft voldaan, is Koken met Krullen gerechtigd het reeds uitgevoerde, dan wel het uitvoerbare gedeelte afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid 

8.1 Koken met Krullen is niet aansprakelijk voor enige schade aan zaken of personen van opdrachtgever, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld zijdens Koken met Krullen. 8.2 Indien en voor zover Koken met Krullen– om welke reden dan ook – aansprakelijk zou zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval uitkeert. 

8.3 Indien het aantal definitieve deelnemers naar boven afwijkt van het aantal deelnemers dat vooraf door de opdrachtgever is doorgegeven, wordt het in artikel 4.3 overeengekomen bedrag per extra deelnemer alsnog in rekening gebracht. Mits er voldoende voorradig. Koken met Krullen kan dan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele missend aantal couverts. 

8.4 Indien het aantal definitieve deelnemers naar beneden afwijkt van het aantal deelnemers dat vooraf door de opdrachtgever is doorgegeven, wordt het in artikel 4.3 overeengekomen bedrag per extra deelnemer in mindering gebracht. Behalve indien het totaal minder is dan 20 deelnemers en nooit meer dan 5% van het totaal bedrag.

8.5 Indien het aantal deelnemers beneden de 20 is, dan blijft het oorspronkelijk bedrag gelden. 8.6 Indien de wijziging meer dan 14 dagen van tevoren aangegeven word en de wijziging minder dan 10% onder het totaal bedrag omvat dan is dit nog een geoorloofde wijziging. Koken met Krullen dient hiervan schriftelijk op de hoogte te worden gesteld en hiervoor dan eveneens schriftelijk overeenstemming te geven. 

8.7 Bij minder dan 14 dagen en meer dan 7 dagen dan geldt artikel 8.4. Bij minder dan 7 dagen dan blijft het oorspronkelijk bedrag gelden. 

8.8 Indien de wijziging meer dan 14 dagen van tevoren aangegeven word en de wijziging meer dan 10% onder het totaal bedrag omvat dan word het bedrag het oorspronkelijk min 10% en tevens dient Koken met Krullen hiervan schriftelijk op de hoogte te worden gesteld en hiervoor dan eveneens schriftelijk overeenstemming te geven.

Artikel 9 – Annulering van de overeenkomst en retourneren

9.1 Het door de opdrachtgever opgegeven aantal personen, waarop de opdracht betrekking heeft, is bindend. Wanneer blijkt, dat gebruiker voor meer personen dan geconditioneerd moeten leveren, is gebruiker gerechtigd om of de levering aan meer personen dan overeengekomen te weigeren of de levering aan deze personen te accepteren tegen de normale getelde condities. In alle gevallen van annulering is opdrachtgever, naast hetgeen tot hiertoe in dit artikel is vermeld, aan gebruiker verschuldigd al hetgeen zij met betrekking tot de betreffende opdracht, ondanks de annulering, aan derden moet betalen bij wie zij ter zake van die opdracht inkopen heeft gedaan dan wel overeenkomsten heeft gesloten die tot betalingsverplichting van gebruiker leiden. Indien de opdrachtgever de gesloten overeenkomst al dan niet gedeeltelijk (waaronder mede wordt verstaan het terugbrengen van het aantal personen aan het evenement) wenst te annuleren, gelden de volgende voorwaarden: 

a. Bij annulering meer dan vier maanden voor het tijdstip waarop het evenement krachtens de gesloten overeenkomst zou plaatsvinden, is opdrachtgever niet gehouden enige vergoeding aan Koken met Krullen te betalen. b. Bij annulering meer dan twee maanden voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 15% van de door Koken met Krullen krachtens artikel 5.1 in rekening gebrachte bedrag (hierna te noemen: “de reserveringswaarde”) aan haar te betalen. c. Bij annulering meer dan zes weken voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 25% van de reserveringswaarde aan Koken met Krullen te betalen. d. Bij annulering meer dan twee weken voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 50% van de reserveringswaarde aan Koken met Krullen te betalen. e. Bij annulering meer dan zeven dagen voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 75% van de reserveringswaarde aan Koken met Krullen te betalen. f. Bij annulering meer dan vier dagen voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 85% van de reserveringswaarde aan Koken met Krullen te betalen. g. Bij annulering vier dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de opdrachtgever gehouden 100% van de reserveringswaarde aan Koken met Krullen te betalen.

9.2 Binnen de retourtermijn, zie artikel 5, mag je je bestelde artikel redelijkerwijs uitproberen om te weten of het naar behoren werkt en of je er blij mee bent. Net zoals dat je kleding en schoenen past in een winkel, mag je een artikel dat je via een website bestelt, testen om te kijken of het bevalt en of het voldoet aan je eisen. Verder mag je het artikel kosteloos retourneren. Je mag het artikel niet volledig in gebruik nemen als je nog niet weet of je het houdt. Hou bij het retourneren rekening mee dat het artikel onbeschadigd aan moet komen.

a.  Verpak je artikel stevig

b. Dit kun je niet retourneren

  • Cadeaubonnen en -kaarten
  • Artikelen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet retour mogen (waarvan de verzegeling is verbroken)
  • Digitale artikelen (ebooks, luisterboeken en games)
  • Software abonnementen/producten (waarvan de verzegeling is verbroken)
  • Audio-opnamen, video-opnamen, dvd’s en computerprogrammatuur (waarvan de verzegeling is verbroken)
  • Artikelen die op maat/persoonlijk gemaakt worden, zoals gegraveerd bestek en op maat gemaakte gordijnen. Of die zijn voorzien van een persoonlijke boodschap
  • Bloemen, planten en kerstbomen die een beperkte houdbaarheid hebben

Het artikel mag alleen eenmalig gebruikt zijn

  • Om de aard, kenmerken en werking vast te stellen mag je het artikel eenmalig testen. Uitgezonderd voor artikelen waarvan de verzegeling niet verbroken mag worden.

Beschadigd of defect artikel ontvangen?

Meld je artikel binnen de retourtermijn retour in je bericht en geef dit via de retourreden aan ons door. Maak foto’s van de verpakking, voordat je deze uitpakt.

Artikel 10 – (Be)eindigen van de overeenkomst 

10.1 Indien Koken met Krullen het door haar conform artikel 5.1 in rekening gebrachte bedrag niet uiterlijk zeven dagen voor aanvang van het evenement heeft ontvangen, is de overeenkomst van rechtswege ontbonden, waarbij de opdrachtgever overeenkomstig artikel 9 sub f gehouden is 85% van de reserveringswaarde aan Koken met Krullen te voldoen, zonder dat Koken met Krullen aan de opdrachtgever enige schadevergoeding is verschuldigd. 

10.2 Koken met Krullen heeft – zonder enige (schade)vergoeding te zijn verschuldigd – te allen tijde het recht een overeenkomst te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling, alsmede indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming zou kunnen beschadigen.

10.3 Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of anderen onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, is Koken met Krullen gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de al gesloten overeenkomst, dan wel deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij enige (schade)vergoeding aan de opdrachtgever is verschuldigd. 

Artikel 11 – Klachtplicht 

11.1 In geval van klachten omtrent de wijze waarop Koken met Krullen uitvoering heeft gegeven aan het evenement, is de opdrachtgever gehouden om binnen vijf werkdagen na afloop van het evenement schriftelijk zijn klachten aan haar kenbaar te maken. Bij overschrijding van deze termijn, wordt Koken met Krullen geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen. 

Artikel 12 – Auteursrecht 

12.1 Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van concepten of evenementen die door Koken met Krullen tot stand zijn gekomen blijven eigendom van Koken met Krullen en mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd, worden gebruikt of worden gepresenteerd.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 

13.1 Op alle offertes en overeenkomsten tussen Koken met Krullenen opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

13.2 Alle geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te ´s-Gravenhage.